Algemene voorwaarden

Artikel 1: identiteit van de onderneming

 • Naam: De Branderie VOF
 • Vestigingsadres: Hendrik Jan van Heekplein 35, 7511 HM Enschede
 • Telefoonnummer: 053-5728921
 • E-mailadres: info@debranderie.nl  
 • KvK: 5960206667969925

 

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Branderie en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden per elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op de website www.debranderie.nl 

 

Artikel 3: het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Branderie niet.  
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

Artikel 4: de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. De Branderie bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via de elektronische weg.
 3. De Branderie treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving.

 

Artikel 5: herroepingsrecht

 1. De consument kan tot minimaal twee dagen voor de afgesproken afhaaldatum de bestelling omzetten in een tegoedbon ter waarde van de overeengekomen bestelling. Het overeengekomen bedrag kan in geen geval worden geretourneerd. 
 2. Wanneer de consument vanwege onverhoopte gebeurtenissen niet aanwezig kan zijn op de afgesproken afhaaldatum, wordt de overeengekomen bestelling omgezet in een tegoedbon ter waarde van de overeengekomen bestelling. Het overeengekomen bedrag kan in geen geval worden geretourneerd.

 

Artikel 6: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd per e-mail of telefonisch aan De Branderie.
 2. De consument ontvangt een tegoedbon per e-mail. Deze tegoedbon kan alleen in de winkel worden verzilverd. 
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. Als de consument ervoor kiest om een duurder product aan te schaffen in plaats van de overeengekomen bestelling, dient de consument het verschil in de vestiging van De Branderie te betalen. 

 

Artikel 7: verplichting van De Branderie bij herroeping

 1. Als De Branderie de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail.

 

Artikel 8: de Prijs

 1. De aangegeven prijs van de overeenkomen bestellingen kan in geen geval worden verhoogd of verlaagd.
 2. De in het aanbod aangegeven prijzen van producten zijn inclusief btw.

 

Artikel 9: nakoming overeenkomst 

 1. De Branderie staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. 
 2. Een door De Branderie verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien De Branderie is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan: iedere verbintenis van de ondernemer waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 10: levering en uitvoering

 1. De Branderie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van de levering geldt de vestiging van De Branderie op bovengemeld adres. 
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van afhalen door de consument of door een vooraf aangewezen en aan De Branderie bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

 

Artikel 11: betaling

 1. Een overeengekomen bestelling via de webshop op debranderie.nl wordt direct betaald via iDeal. 
 2. In specifieke gevallen mag de consument gevraagd worden tot vooruitbetaling van ten hoogste 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 12: klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Branderie.
 2. Bij De Branderie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. De consument dient De Branderie in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13: geschillen

 1. Op overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.